top of page

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven:

 • Opdrachtgever: wederpartij van Hondentrimsalon Mono, eigenaar van het huisdier.

 • Overeenkomst: de overeenkomst tot dienstverlening.

 • Huisdier: één of meer huisdieren waarvoor de overeenkomst is afgesloten.

Artikel 2. Algemeen

 • Deze voorwaarden gelden voor iedere overeenkomst tussen van Hondentrimsalon Mono en opdrachtgever waarop Hondentrimsalon Mono deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarde niet door beide partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

Artikel 3. Inschrijving

 • Tijdens de eerst afspraak worden gegevens van de opdrachtgever, het huisdier en gegevens omtrent de verzorging beschreven in het bijzijn van de opdrachtgever waarmee deze akkoord gaat met de algemene voorwaarden.

Artikel 4. Rechten en plichten

 • Hondentrimsalon Mono zich naar haar best mogelijke kunnen, zorg te dragen voor het huisdier van de opdrachtgever.

 • Hondentrimsalon Mono zoveel mogelijk rekening houden met de persoonlijke wensen van opdrachtgever ten aanzien van de verzorging van het huisdier en de extra diensten die tegen meerprijs worden aangeboden.

 • Hondentrimsalon Mono behoudt zich het recht voor om een overeenkomst te beëindigen.

 • Hondentrimsalon Mono zich het recht voor om zonder opgaaf van redenen een dier te weigeren.

 • Hondentrimsalon Mono is niet aan te merken als bezitter/eigenaar van het huisdier.

 • Hondentrimsalon Mono behoudt zich het recht voor om zonder opgaaf van redenen deze algemene voorwaarden en tarieven te wijzigen.

 • Hondentrimsalon Mono zich het recht voor om een verzorging af te zeggen wegens ziekte of wegens weersomstandigheden die de veiligheid van het huisdier en trimsalon van snoetjes tot voetjes bedreigen.

 • Overeenkomsten zijn bindend op het moment dat deze mondeling of schriftelijk tot stand zijn gekomen.


Artikel 5. Rechten en plichten opdrachtgever

 • Opdrachtgever dient een familiale verzekering te hebben.

 • Opdrachtgever is aansprakelijk jegens Hondentrimsalon Mono voor schade ondervonden vanwege het niet vermelden van informatie, dan wel het verstrekken van onjuiste informatie met betrekking tot het huisdier waarop de overeenkomst van toepassing is.

 • Opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat het huisdier aanwezig is op de afgesproken tijden en dagen. Indien het huisdier niet aanwezig is bij een bezoek, wordt de geplande service onverminderd in rekening gebracht.


Artikel 6. Aansprakelijkheid

 • De opdrachtgever blijft gedurende de overeenkomst met Hondentrimsalon Mono zelf aansprakelijk voor het dier/dieren.

 • Opdrachtgever is aansprakelijk voor aantoonbare schade, geleden door Hondentrimsalon Mono of derden, veroorzaakt door het huisdier. Eventuele kosten van schade aan Hondentrimsalon Mono of derden worden op de opdrachtgever verhaald.

 • Hondentrimsalon Mono is niet aansprakelijk voor het weglopen of anderzijds verdwijnen van het huisdier, tenzij Hondentrimsalon Mono opzet of grove schuld te wijten valt.

 • Hondentrimsalon Mono is niet aansprakelijk voor enigerlei schade, in welke vorm dan ook, ten gevolge van niet direct met zijn dienstverlening verband houdende oorzaken.

 • Alle aansprakelijkheid is ten allen tijde beperkt tot vergoeding van de door een dierenarts in rekening gebrachte kosten. Bij onherstelbare schade respectievelijk verloren gaan van het dier is Hondentrimsalon Mono ten hoogste aansprakelijk voor de aanschafwaarde van het verloren gegane dier, behoudens dwingend rechtelijke bepalingen.

Artikel 7. Ziekte van het dier

 1. Opdrachtgever is verplicht Hondentrimsalon Mono op de hoogte te brengen van eventuele ziektes van het huisdier waarop afspraken van toepassing zijn.

 2. In geval van overmacht wordt de uitvoering van de overeenkomst opgeschort zolang de toestand van de overmacht de uitvoering belet en gelden de annuleringsvoorwaarden.

 3. Bij een gezondheidsbedreigende situatie waarbij direct ingrijpen noodzakelijk is zal Hondentrimsalon Mono deze maatregelen (laten) nemen en zal de eigenaar van het huisdier de kosten daarvan voor zijn rekening nemen.


Artikel 8. Geschillen en toepasselijk recht

 1. De rechter in de vestigingsplaats van Hondentrimsalon Mono is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft Hondentrimsalon Mono het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

 2. Partijen zullen eerst een beroep doen op de rechter nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

 3. Op elke overeenkomst tussen Hondentrimsalon Mono en de opdrachtgever is Belgisch recht van toepassing.

 4. Indien één of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Hondentrimsalon Mono en opdrachtgever zullen dan alsnog in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.


Artikel 9. Betalingen

 1. Betalingen dienen contant of via de bank-app te gebeuren na afloop van de verzorging van het huisdier.

 2. Van opdrachtgever kan worden verlangd dat hij/zij zekerheid stelt voor het voldoen van zijn financiële verplichtingen. Zolang die zekerheid niet is gesteld, kan de levering van goederen en diensten worden geweigerd.

 3. Indien na afloop van de verzorging van een dier blijkt dat Hondentrimsalon Mono meerwerk heeft moeten verrichten zal men dit gerechtigd doorrekenen.


Artikel 10. Prijsopgaven

 1. Prijsopgaven e.d. zijn geheel vrij blijvend, evenals onze mededelingen betreffende de uitvoering van diensten. Prijsopgaven vinden plaats op basis van de opgave geldende prijzen. Leveringen van goederen en diensten die niet in de prijsopgave zijn genoemd, worden afzonderlijk berekend. Verhoging van de opgegeven prijs? In geval van stijging van de inkoopprijs en ander met te verlenen diensten verband houdende kosten, zullen worden doorberekend. Indien dit binnen drie maanden na de sluiting van de overeenkomst geschiedt heeft de klant/opdrachtgever het recht om de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 11. Levering van goederen en diensten

 1. De levering van diensten geschiedt in het trimsalon. Het te behandelen dier wordt op de afgesproken dag en tijd gebracht en afgehaald, tenzij aders is overeengekomen.

 2. Indien is overeengekomen dat het dier opgehaald of teruggebracht, zal het op de afgesproken tijd en plaats gereed moeten zijn voor vervoer. Afwijkingen van de afspraken zijn voor rekening en risico van de opdrachtgever.

 3. Als de opdrachtgever, om welke reden dan ook, nalatig is om aan zijn verplichtingen te dezer zaken na te komen, is hij/zij aansprakelijk voor alle daaruit direct of indirect voortvloeiende kosten.

Artikel 12. Annuleringsvoorwaarden

 1. Annuleringen moeten telefonisch ingediend worden.

 2. Bij annulering korter dan 24 uur voor het afgesproken tijdstip of bij het niet komen opdagen op een afspraak is 100% van de prijs van de behandeling verschuldigd. Er zal u een factuur gestuurd worden, bij niet betaling binnen de 30 kalenderdagen zal er een incasso bureau ingeschakeld worden. Deze rekenen u extra kosten aan.

 3. Artikel 12.2 geldt niet wanneer het betreffende dier overleden is, of wanneer het betreffende dier binnen 24 of 48 uur een dierenarts moet of moest consulteren door ziekte, die de afspraak bij Hondentrimsalon Mono onverantwoord maakt. Bewijs van geconsulteerde dierenarts dient binnen 24 uur na behandeling met Hondentrimsalon Mono overlegd te worden.

 4. In geval van overmacht wordt de uitvoering van de overeenkomst opgeschort zolang de toestand van de overmacht de uitvoering belet.

 5. Onder overmacht wordt verstaan: elk feit of complex van feiten, liggend buiten de macht van Hondentrimsalon Mono, die van zodanige ernst is, dat nakoming van de overeenkomst redelijkerwijze niet meer kan worden verlangd.

 6. Indien de overmacht langer dan veertien dagen aanhoudt, is er een wederzijdse bevoegdheid de overeenkomst te ontbinden. In geval van ontbinding is de opdrachtgever gehouden tot betaling van een vergoeding voor reeds gepresteerde diensten.

 7. Overmacht is mede aanwezig indien de leverancier, om welke reden dan ook, in gebreke is om goederen of diensten te leveren, die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de overeenkomst.

 8. Voor eventuele schade kan Hondentrimsalon Mono niet aansprakelijk worden gesteld.


Artikel 13. Klachten

 1. Klachten ter zake van een door Hondentrimsalon Mono tot voetjes verleende dienst zijn slechts van waarde mits Hondentrimsalon Mono binnen 48 uur van de klacht schriftelijk en/of  telefonisch op de hoogte is gebracht, en vervolgens dient de opdrachtgever binnen de 24 uur na melding van de klacht zich met het dier bij het trimsalon te vervoegen.

 2. Hondentrimsalon Mono zal na het ontvangen van de klacht binnen de 24 uur reageren en, binnen alle redelijkheid, binnen 48 uur een geschikte oplossing aanbieden.


Indien er geschillen ontstaan, wordt wederzijds een deskundige aangesteld. Mochten deze deskundigen niet in overeenstemming met elkaar kunnen worden, wordt in samenspraak een derde deskundige aangewezen. Het oordeel van deze derde deskundige zal bepalend zijn.

Algemene voorwaarden: Veelgestelde vragen
bottom of page